Aktualności

czwartek, 14 kwietnia 2011

Kasy fiskalne

Ministerstwo finansów rozporządzeniem z dnia 26 lipca 2010 w sprawie prowadzenia ewidencji działaności gospodarczej, wprowadził obowiązek używania kas fiskalnych dla prawników.

 

O Kancelarii ...

 

Właścicielem Indywidualnej Kancelarii Adwokackiej jest Urszula Siarkiewicz.

 

W obecnej formie Kancelaria istnieje na rynku od 1991 roku. Wcześniej Urszula Siarkiewicz wykonywała zawód w ramach Zespołu Adwokackiego. Doświadczenie zdobywała również w okresie wykonywania zawodu sędziego, a także radcy prawnego, sprawując obsługę dużych firm z rejonu małopolski. Pracując jako sędzia specjalizowała się w sprawach cywilnych i rodzinnych, jednocześnie wykonując funkcję opiekuna domów dziecka i pogotowia opiekuńczego. Jej doświadczenie w obszarze obsługi cywilno-prawnej to w szczególności prawo rzeczowe i zobowiązaniowe.

Obecnie Adwokat Urszula Siarkiewicz wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem prawniczym osoby fizyczne i małe firmy.

W zakresie jej zainteresowań są głównie sprawy dotyczące:

  • Prawa cywilnego (m.in. : sprawy z zakresu realizacji umów, o zapłatę, o odszkodowanie, zniesienie współwłasności rozwody, podział‚ majątku, separacje, ustalenia ojcostwa, alimenty, pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie lub zakaz kontaktów z dziećmi, ubezwłasnowolnienie, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, obalenie testamentu, ochrona dóbr osobistych);
  • Prawa karnego (m.in. prawa karnego i postępowania karnego, włącznie z kodeksem karnym wykonawczym, kodeksem karnym skarbowym, prawem o wykroczeniach, ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);
  • Prawa pracy

Adwokat U.Siarkiewicz prowadzi doradztwo poprzez udział‚ w spotkaniach z klientami, przygotowanie projektów pism i umów, udział‚ w negocjacjach, występuje jako pełnomocnik przed sądami wszystkich instancji, a także przed organami administracji rządowej i samorządowej. Reprezentuje pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego, a także jako tzw. oskarżycieliem posiłkowy w postępowaniu przed sądami wszystkich instancji. W ramach postępowania karnego reprezentuje pokrzywdzonego w sprawach o dochodzenie od oskarżonego odszkodowania o charakterze cywilnym. W postępowaniach karnych i karno-skarbowych podejmuje się obrony oskarżonego przed sądami wszystkich instancji, a także reprezentacji i ochrony interesów oskarżonego przed organami wymiaru sprawiedliwości, m.in. przed Policją, Prokuraturą, itp. Udziela pomocy i reprezentuje przed sądami penitencjarnymi w sprawach o przedterminowe zwolnienie i odroczenie wykonania kary.